Privacy verklaring

Zorgvuldig met uw gegevens

Privacyverklaring IBB Vastgoedadvies en IBB VvE Beheer, gevestigd te Oude Niedorp.

Persoonsgegevens die IBB verwerkt
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via de post, onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld het bestuur van uw VvE). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Overzicht van de persoonsgegevens die IBB verwerkt
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum en –plaats of leeftijd
– Adresgegevens
– Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag
Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
– Het nakomen van onze verplichtingen uit de overeenkomst tot opdracht en/of beheerovereenkomst;
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– Het afhandelen van uw betaling/incasso;
– Verzenden van nieuwsbrief en/of nieuwsberichten;
– U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Verbetering van onze diensten.

Delen met anderen
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang IBB gegevens bewaart
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de vermelde verwerkingsdoelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij als u dit wenst.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar IBB. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om op deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) te anonimiseren (door deze bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Bezoek website IBB
IBB respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u IBB verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Cookies
Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Onze website maakt gebruik van Cookies, ten behoeve van Google Analytics. Daarmee kunnen wij informatie over het gebruik van de website anoniem analyseren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens. IBB heeft geen invloed op de wijze waarop platforms zoals Google Analytics met uw (persoons)gegevens (met name uw IP-adres) omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) over uw persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 72 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijziging van de privacyverklaring
Naar verwachting zullen wij soms ons privacyverklaring, indien nodig, aanpassen om het up-to-date te houden. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een duidelijk beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Neemt u dan contact met ons op. 

De Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor uw gezamenlijke eigendom.

Goed beheer van uw eigendommen is voor u van groot belang.

U wilt naast een veilige en prettige woon-/werkomgeving, zeker zijn dat de vereniging financieel gezond is.

 Wij houden ons dagelijks bezig met alle aspecten van VvE’s. IBB VvE Beheer ontzorgt het bestuur en de vereniging.

Wilt u weten wat IBB voor uw VvE kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

 

 

8 + 13 =

VvE Portaal

ContactGEGEVENS

Telefoon

+31 (0)226-234800

Email

info@ibbvastgoedadvies.nl

Adres

Zuiderweg 7
1734 JK Oude Niedorp